Søk
Close this search box.

Generalforsamling 3. juni 2024

Til alle ISAAC medlemmer!

Det arrangeres en digital generalforsamling som varer fra 3. juni kl 2200 til 30. juni kl 2200. Avstemningen vil avholdes digitalt av medlemmene i løpet av denne tidsperioden.

Vi benytter styre-verktøyet Orgbrain. Det er viktig at alle har logget seg på Orgbrain og laget et passord før du skal stemme over sakene. Ta kontakt i god tid før 30. juni via post@isaac.no hvis du trenger hjelp til dette. Vi tror de fleste vil oppleve verktøyet som veldig enkelt og greit.  

Har du spørsmål? Send de i så fall til post@isaac.no   

SAKSLISTE

Årsmøtet vil bli åpnet av styrets leder. Møtet er lagt opp slik at de som ønsker kan gå inn å forhåndsstemme digitalt på sakene i forkant av møtet. Alle som møter opp både i forkant og live må sørge for å opprette et passord i styringsverktøyet vårt Orgbrain (orgbrain.no). Informasjon om dette er sendt til alle medlemmer via epost. 

Årsmøtet vil bli åpnet av styrets leder. Møtet er lagt opp slik at de som ønsker kan gå inn å forhåndsstemme på sakene i forkant av møtet. VIKTIG: stemmeavgivning skjer i vårt styringsverktøy orgbrain (www.orgbrain.no). Det er viktig at man har logget inn der med den epostadressen som er oppgitt til ISAAC+ laget et passord FØR 3. juni.

Det skal avklares om årsmøtet godkjenner innkallingen og agenda.

Årsregnskap – Isaac Norge 31.12.23 – signed

Årsregnskapet for fjoråret vil bli lagt frem for godkjenning. Se vedlegg her og  i Orgbrain. 

Budsjett 2024 vedlegg GF

Budsjett for 2024 vil bli lagt frem for godkjenning. Se vedlegg her og  i Orgbrain. 

Last ned: Årsmelding 2023 Til generalforsamling 2024 – v2
Styrets forslag til årsberetning for fjoråret vil bli lagt frem for godkjenning. Se vedlegg her og i Orgbrain. 

Ifølge § 7.1 skal Generalforsamlingen velge leder og 3 styremedlemmer i oddetallsår. I partallsår velges de 3 øvrige styremedlemmene. Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen. 

Det fungerende styret består av: 

Solfrid Lie (ikke på valg)
Cathrine Redi (ikke på valg)
Lars Ivan Johansen (tar gjenvalg)
Eva Kirkeberg (ikke på valg)
Gry Sikveland (tar ikke gjenvalg)
Lisa Magnussen (tar gjenvalg)
Stine Indergård (ikke på valg)

Aina Ask (nåværende varamedlem) stiller til valg som styremedlem

Ifølge vedtektene § 7.1 skal Generalforsamlingen velge to varamedlemmer til styret hvert år. Vararepresentantene mottar styreinformasjon og møter ved forfall, da med full stemmerett. 

Følgende kandidater ble valgt på forrige Generalforsamling: 

Aina Ask
Carl Martin Martinsen

Ifølge § 7.2 skal Generalforsamlingen velge medlemmer til Blissgruppa. I oddetallsår velges leder og 1 medlem, i partallsår velges 1 medlem. Leder og medlemmer velges for to år av gangen. Generalforsamlingen velger i tillegg hvert år ett varamedlem for et år. 

Ifølge § 7.4 så skal Generalforsamlingen hvert år velge ny valgkomite som skal bestå av 2 medlemmer. 

Følgende kandidater ble valgt på forrige Generalforsamling og stiller til valg på nytt: 

Trine Lilleby (NAV Hjelpemiddelsentral Oslo)
Marianne Rasch Johnsen (Haug skole, Bærum)

Ifølge vedtektene: 

§ 4.4 Innkalling
Innkalling til generalforsamling sendes til medlemmene pr e-post og legges ut på ISAACs hjemmesider minimum 3 måneder i forkant.

Styret ønsker å halvere denne fristen da Generalforsamlingen som oftest legges til april og planlegging av Generalforsamling som oftest skjer i januar.  Forslag til endring blir derfor: 

§ 4.4 Innkalling
Innkalling til generalforsamling sendes til medlemmene pr e-post og legges ut på ISAACs
hjemmesider minimum 6 uker i forkant.  

Ifølge vedtektene:  

4.5 Forslag til saker
Forslag til saker skal være i hende senest 2 måneder for generalforsamlingen. 

Styret ønsker å halvere denne fristen da Generalforsamlingen som oftest legges til april og arbeidet med planlegging av Generalforsamling som oftest skjer i januar. Forslag til endring blir derfor: 

4.5 Forslag til saker
Forslag til saker skal være i hende senest 4 uker for generalforsamlingen. 

Ifølge vedtektene:  

§ 4.6 Utsendelse av sakspapirer Dagsorden og sakspapirer sendes til medlemmene pr. e-post minimum 4 uker før generalforsamlingen finner sted og legges samtidig ut på ISAACs nettside. 

Styret ønsker å halvere denne fristen da Generalforsamlingen som oftest legges til april og arbeidet med planlegging av Generalforsamling som oftest skjer i januar. Forslag til endring blir derfor: 

§ 4.6 Utsendelse av sakspapirer Dagsorden og sakspapirer sendes til medlemmene pr. e-post minimum 2 uker før generalforsamlingen finner sted og legges samtidig ut på ISAACs nettside. 

Ifølge vedtektene står det:  

§  6.1 Styret ivaretar organisasjonens formål og interesser. Styret består av leder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

Styret ønsker å kunne utnevne en nestleder ved behov. Forslag til endring blir derfor: 

§ 6.1 Styret ivaretar organisasjonens formål og interesser. Styret består av leder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velger selv eventuell nestleder blant et av styremedlemmene. 

Styret ønsker å anerkjenne den intense og tidkrevende jobben som utføres av lederen for den fysiske konferansegruppa. Konferansegruppa bruker 2 år på planlegging av 1 konferanse. Det utføres på en profesjonell måte og er grunnlaget for den største inntektskilden til ISAAC Norge. 

Styret ønsker derfor at det skal utbetales kr. 5000,- årlig, første gang 2024, til lederen av denne gruppa. 

Internt ISAAC SEMINAR 2024 ble gjennomført på Gardermoen 26. – 27.
april. De som deltok var:

Arbeidsgruppa for ASK- talende
Arbeidsgruppa for pårørende
Arbeidsgruppa for rettigheter
Arbeidsgruppa for fysisk konferanse
Redaksjonsgruppa til Dialog
Blissgruppa
Styret med vararepresentanter

 

 Styret i ISAAC Norge har lenge hatt et ønske om å arrangere et
seminar hvor arbeidsgruppene og styret kan møtes. Ved å bli bedre kjent med
hverandre og arbeidet som foregår i de ulike gruppene ønsket vi å styrke
organisasjonen som helhet. Styret hadde også en intensjon om at vi skulle kunne
enes om visjoner og målsetninger både i handlingsplanen for 2024-2026 og
kanskje på lengre sikt. Hva ønsker vi å oppnå som organisasjon?

 

Som interesseorganisasjon er kampen om rettigheter en av de sakene som alltid har topp prioritet. ISAAC Norge kan være stolte av å ha en utholdende og svært kunnskapsrik rettighetsgruppe. I 2009 fattet Stortinget to enstemmige vedtak som:

 

 1)  likestiller rettighetene til elever som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) med rettighetene til elever som får tegnspråkundervisning eller talespråkundervisning og
2)  at det skulle opprettes kompetansesentre.

 

 Se lenke: Sak – stortinget.no

 

Disse to vedtakene er svært viktige, fordi de framhever at ASK er elevens språk og skal erstatte alle de funksjonene tale vanligvis har. Utrolig nok har ikke disse vedtakene blitt fulgt opp etter intensjonen!

 

 Videre har språkloven vært til behandling og våren 2021 vedtok Stortinget å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan retten til symbolspråk kan bli innlemma i språkloven. Saken ligger hos Kultur- og likestillingsdepartementet (mars 2022). ISAAC Norge har etterlyst oppdatert informasjon om hvor langt de har kommet i dette arbeidet, men til foreløpig ingen nytte. Les på siden til språkrådet her

 

Hvordan skal ISAAC Norge komme videre i denne kampen? På intern-seminaret startet vi med det grunnleggende spørsmålet: Hva er ASK for deg? Å definere dette klart og tydelig er fundamentalt får vårt videre arbeid. Det var ikke noen tvil om hva vår felles virkelighetsforståelse baserte seg på: Uansett om vi benytter stemmen, peker på symboler, benytter tegn eller trykker på bokstaver så er det verbet SNAKKE som beskriver det vi gjør. Og alle sammen snakker et SPRÅK.

 

 Som Linn Kirkfjell så fint oppsummerer det i hennes artikkel “Er ASK språk?”: 
“Så lenge ASK i stort omfang sidestilles med metodikk, eller oppfattes synonymt som bruk av hjelpemidler; så lenge ASK anses som mindreverdig og grunnleggende annerledes enn verbal-, skrift- eller tegn­språk, – vil det navn, den klassifisering vi angir; det kart som skal beskrive terrenget  -virke inn på vårt forståelsesgrunnlag. På hvordan vi betrakter, tolker, gir mening til, vurderer og møter mennesker som snakker ASK. Sammen med flere andre i miljøet, følte vi at tiden var moden for å fremme en ny forståelse; nemlig at ASK er språk. Ikke ett språk, men likevel språk.” Publisert i Rapport nr. 4 2023.  Som medlem kan du også lese hele hennes artikkel i vårt medlemsblad Dialog ved å logge inn på www.isaac.no

Oppsummert kan vi si at miniseminaret på Gardermoen var svært fruktbart. Noen av de konkrete resultatene av dette blir også reflektert i handlingsplanen for 2024- 2026.  Alle uttrykte et ønske om å gjenta dette 2. hvert år. 

 

 

 

ISAAC Norge har som overordnet visjon å:

være en samlende organisasjon for alle ASK- språklige, pårørende, interesserte og fagpersoner som er eller bør være involvert i ASK.

Handlingsplanen er et levende dokument som styret bruker som sitt arbeidsverktøy. Handlingsplanen har 3 ulike nivåer:

1)  overordnede målsetninger for 6 områder (ASK- språklige, rettigheter, økonomi, opplysning, fag, samarbeid)
2) delmål for hvert område, last ned her:  Målstyring ISAAC 2024-2026 etter Gardermoen april 2024
3) delmål med definerte aktiviteter for å nå målene (ikke vedlagt). 

Fargene indikerer hvor styret må fokusere for å komme i mål:
Grønt: alt er under kontroll
Gult: styret vet hva som må gjøres, men alt er ikke iverksatt.
Rødt: styret og arbeisgrupper jobber med å komme frem til tiltak som vil bidra til at vi kommer nærmere måloppnåelse. 

Veksling av innhold

ANDRE NYHETER

isaac logo
Logg inn