skole

Her finner du lovverk, forskrifter, veiledere med mer som gjelder ASK og skole (grunnskole, videregående skole og voksenopplæring). Siden er under arbeid. 

Rettighetsgruppas arbeid på området

2021

Høringssvar på Ny opplæringslov. Styrkede og utvidede rettigheter for personer som bruker ASK: Les mer…

Møte med utdanningskomiteen i samarbeid med flere organisasjoner: Les mer…

Notat om ivaretagelse av elever med behov for ASK i opplæringsloven. En begrunnelse og et innspill for å beholde og styrke rettigheter til opplæring i og med ASK: Les mer…

2020

Henvendelse til kunnskapsdepartementet vedrørende ASK og opplæringsloven. I fellesskap med flere organisasjoner. Les mer…

Med rett til å mestre – ASK må få sin rettmessige plass også i videregående skole: Les mer…

NOU: Ny opplæringslov. Omkamp om ASK-paragrafen. Og styrking av rettigheter. Ikke knytte ASK til spesialpedagogikk: Les mer…

Styret og Rettighetsgruppas strategiplan for å beholde ASK rettigheter i opplæringsloven: Les mer…

Høringssvar til bestemmelser om vurdering – med fokus på ASK brukere: Les mer…

Notat til muntlig høring st.meld 6 med fokus på ASK: Les mer…

2019

Innspill til utdannings-og forskningskomiteen vedrørende behandling av st.meld 6: Les mer…

Henvendelse til opplæringslovutvalget- styrkede rettigheter for ASK-brukere: Les mer…

Fagfornyelsen høringssvar. Med fokus på opplæring i og med ASK i alle fag: Les mer… (alle 14 høringssvar til alle fag samlet i samme pdf)

Tidlig innsats -inkludering. Fokus på språk og kommunikasjon/ASK og hvordan fokus på dette kan føre til «innenforskap.» Jeg hører til. Les mer…

2018

Et inkluderende fellesskap for barn og unge – også for barn og unge som bruker ASK: Les mer…

2012

Notat om læremidler. ASK:  Les mer…. 

Notat om grunnleggende ferdigheter. ASK: Les mer…

Notat om kompetansekrav. ASK: Les mer…

Forslag til ny ordlyd i lovbestemmelsen om opplæring av elever med behov for ASK: Les mer…

2011

Høringssvar – forslag til endringer i opplæringslova. Nå begynner vi å nærme oss – ASK paragrafen kom inn i opplæringslova og var gjeldende
fra Aug 2012. Les mer…

Notat fra møte med kunnskapsdepartementet vedrørende ASK. Les mer…

2010

Henvendelse til kunnskapsdepartementet Vedr St.vedtak 349 av 27.05.2009. Les mer…

2009

Høringssvar med rett til læring. ISAAC løfter fram behovet for ASK inn i opplæringsloven og ber om oppfølging av St.vedtak 345 og 350 av 27.05.09: Les mer…

2008

Henvendelse til utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Midlyngutvalget. ASK-brukere løftes frem som en spesielt sårbar gruppe. Les mer…

2007

Høring med forslag til endringer i opplæringsloven: Ny rett til ASK for de som trenger det- på lik linje med at døve og hørselshemmede har fått sin rett til tegnspråk. Les mer…

Lovverk

Forskrifter

Retningslinjer

Nasjonale veiledere

 

Andre veiledere

isaac logo
Logg inn