Søk
Close this search box.

Generalforsamling 2023 24. april kl 1730-1830

Til alle ISAAC medlemmer!

De som kan, møter fysisk på Sundvolden hotell hvor vi også arrangerer den nasjonale ISAAC konferansen Språk = Makt. Hvis man ikke kan møte fysisk så kan man følge møtet via Teams (egen lenke i innkallingen som er sendt til din epost).

Vi benytter styreverktøyet Orgbrain. Det er viktig at alle har logget seg på Orgbrain og laget et passord i god tid før selve generalforsamlingen! Hvis dere ikke har gjort det i forkant og får problemer den 24. april så kan vi dessverre ikke hjelpe dere med å komme inn i møtet for å avgi stemme. Alle stemmeavgivninger skjer digitalt i Orgbrain. Det gjelder også for de som møter fysisk. Vi hjelper gjerne til før selve møtedatoen. Men, vi tror de fleste vil oppleve verktøyet som veldig enkelt og greit.  

Det er mulig å forhåndsstemme slik at man ikke nødvendigvis må være med på møte “live”. Forhåndsstemmingen gjør du når det passer deg.

Har du spørsmål? Send de i så fall til post@isaac.no   

Saksliste

Årsmøtet vil bli åpnet av styrets leder. Møtet er lagt opp slik at de som ønsker kan gå inn å forhåndsstemme digitalt på sakene i forkant av møtet. De som møter opp fysisk må også sørge for å opprette et passord i styringsverktøyet vårt orgbrain. Informasjon om dette er sendt til alle medlemmer via epost. 

Årsmøtet vil bli åpnet av styrets leder. Møtet er lagt opp slik at de som ønsker kan gå inn å forhåndsstemme på sakene i forkant av møtet. VIKTIG: stemmeavgivning skjer i vårt styringsverktøy orgbrain. Det er viktig at man har logget inn der med den epostadressen som er oppgitt til ISAAC+ laget et passord FØR 24. april. 

Det skal avklares om årsmøtet godkjenner innkallingen og agenda.

Årsmøte skal velge en møteleder

Det skal velges en person til å signere protokollen fra årsmøtet sammen med møtelederen.

Årsregnskapet for fjoråret vil bli lagt frem for godkjenning. Se vedlegg i Orgbrain. 

Budsjett for 2023 ble godkjent av Generalforsamlingen på årsmøte i 2023. Styret ser ikke noe behov for å revidere budsjettet foreløpig. 

Styrets forslag til årsberetning for fjoråret vil bli lagt frem for godkjenning. Se vedlegg i Orgbrain. 

I samsvar med ISAAC Norges vedtekter § 3. Medlemskap, kan styret fremme forslag om ny medlemskategori: 
§ 3. MEDLEMSSKAP
 
§ 3.1 Medlemskap
Enkeltpersoner, private/offentlige institusjoner, foreninger og bedrifter kan bli medlemmer. Styret fremmer forslag om medlemskategorier og rettigheter ovenfor generalforsamlingen.
 
Styret ønsker å opprette følgende kategori:
Nasjonalt institusjonsmedlemskap
Medlemskategorien er nasjonal. Det vil si at den ikke gir noen fordeler på internasjonale arrangementer i regi av ISAAC International. Den vil gi alle de nasjonale fordelene (f.eks tilgang til medlemsbladet Dialog og rabatter på konferanser/ webinarer) for inntil 4 personer i den betalende organisasjonen. 
 
En av disse fire personene blir registrert i det internasjonale medlemsregisteret med fulle internasjonale rettigheter. Denne personen må være en navngitt kontaktperson. Institusjonen vil v/ denne personen også motta det engelskspråklige fagbladet AAC fire ganger i året. 
Pris pr år: kr. 2250,- 

Endringer av ISAAC Norges vedtekter kan gjøres på generalforsamlingen med 2/3 flertall frammøtte medlemmer.

ISAAC Norge har et digitalt medlemsregister hvor det er er krav at man har en epostadresse. Styret ønsker derfor å endre § 4.4 og § 4.6 slik at det ikke lenger er et krav om at innkalling, dagsorden og sakspapirer må sendes ut pr. post i forkant av en generalforsamling: 

  • 4.4 Innkalling

Opprinnelige tekst er: Innkalling til generalforsamling sendes til medlemmene pr. e-post og legges ut på ISAACs nettside minimum 3 måneder på forhånd. Til de som ikke har oppgitt e-postadresse, sendes innkalling ut pr. post.

Forslag til ny tekst: Innkalling til generalforsamling sendes til medlemmene pr. e-post og legges ut på ISAACs nettside minimum 3 måneder i forkant. 

  • 4.6 Utsendelse av sakspapirer

Opprinnelige tekst er: Dagsorden og sakspapirer sendes til medlemmene pr. e-post minimum 4 uker før generalforsamlingen finner sted og legges samtidig ut på ISAACs nettside. Til de som ikke har oppgitt e-postadresse, sendes dagsorden og sakspapirer ut pr. post. 

Forslag til ny tekst: Dagsorden og sakspapirer sendes til medlemmene pr. e-post minimum 4 uker før generalforsamlingen finner sted og legges samtidig ut på ISAACs nettside. 

Det hender at privatpersoner eller firmaer ønsker å gi en økonomisk gave til ISAAC Norge. For at gaven skal være fradragsberettighet for giveren så må ISAAC Norge bli godkjent av Skatteetaten. Ved å følge denne lenken så ser man en oversikt over organisasjoner som allerede er godkjent: 
 
 
For å bli godkjent så stilles det et krav om at vedtektene “må bestemme at midlene skal disponeres for organisasjonens formål ved en eventuell oppløsning”. ISAAC Norge sin oppløsningsbestemmelse i vedtektene i § 12 har ingen slik bestemmelse. 
 
§ 12 Oppløsning sier følgende: 
Oppløsning av ISAAC Norge kan skje ved 3/4 flertall på 2-to-påfølgende generalforsamlinger. Siste generalforsamling avgjør hva som skal gjøres med eventuelle gjenstående midler. 
 
Styret foreslår derfor å endre § 12 Oppløsning til dette: 
Oppløsning av ISAAC Norge kan skje ved 3/4 flertall på 2-to-påfølgende generalforsamlinger. Eventuelle gjenstående midler ved en oppløsning skal disponeres for organisasjonens formål. 
 
Ifølge § 7.1 skal Generalforsamlingen velge leder i oddetallsår. Leder velges for to år av gangen. Vanligvis skjer valg av styreleder i april. Da forrige styreleder måtte trekke seg pga sykdom og fordi generalforsamlingen ble utsatt på grunn av covid ble Eva Kirkeberg valgt til leder i november 2021. For at valg av styreleder skal komme i vanlig rytme igjen stiller Eva til valg som styreleder for perioden 2023- 2025. 
 
Alternativet hadde vært å arrangere en ekstraordinær Generalforsamling i november 2023. Styret i ISAAC mener det er uhensiktsmessig. 
Ifølge § 7.1 skal Generalforsamlingen velge leder og 3 styremedlemmer i oddetallsår. I partallsår velges de 3 øvrige styremedlemmene. Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen. 
 
Fungerende styre :
Eva Kirkeberg, leder, 2021-2023
Lars Ivan Johansen, styremedlem, 2022-2024
Odd Helge Winje, styremedlem, 2021-2023 (tar ikke gjenvalg)
Stine Indergård, styremedlem, 2021-2023 (tar gjenvalg)
Gry Sikveland, styremedlem, 2022-2024
Lisa Magnussen, styremedlem, 2022-2024
Solfrid Lie, styremedlem, 2021-2023 (tar gjenvalg)
 
Da tjenestetiden på 2 år for 3 av styrets medlemmer utgår ved avholdelse av denne Generalforsamlingen, vil det bli foretatt valg av nytt styre. Dette gjelder Stine Indergård, Solfrid Lie og Odd Helge Winje. 
 
Odd Helge tar ikke gjenvalg. Stine og Solfrid ønsker gjenvalg. 
 
I tillegg stiller Cathrine Redi til valg som styremedlem. Cathrine Redi er utdannet logoped og har lang fartstid innen ASK- feltet blant annet som ansatt i kommune og hos ASK- leverandør. For tiden er hun ansatt på Høgskolen i Østfold på institutt for pedagogikk, IKT og læring. 
Ifølge vedtektene § 7.1 skal Generalforsamlingen velge to varamedlemmer til styret hvert år. Vararepresentantene mottar styreinformasjon og møter ved forfall, da med full stemmerett. 
 
Vi har kommet litt i utakt med valg av varamedlemmer pga pandemien. 
 
Asgjerd Vea Karlsen ble valgt som varamedlem i november 2021. På Generalforsamlingen i 2022 sa hun seg villig til å fortsette som vara frem til april 2023. Aina Ask har sagt ja til å stille til valg som varamedlem i år. Det kan nevnes at Aina har tidligere vært styreleder for ISAAC Norge. 
 
Carl Martin Martinsen ble valgt som varamedlem i 2022 og stiller til valg igjen i år. 
I følge vedtekter for ISAAC Norge § 7.3  skal Generalforsamlingen velge en representant til Council i tillegg til styreleder. Vanligvis velges denne personen for 2 år av gangen (jfr. the Bylaws (ISAAC Internationals vedtekter).
 
The ISAAC Council fungerer som et rådgivende organ for the Executive Board (EB) (det internasjonale ISAAC styret). The Council nominerer personer til EB og møtes hvert 2. år før den internasjonale ISAAC konferansen. For full oversikt over alle plikter og ansvar tilhørende the Council, se The bylaws (siste versjonen ligger på nettsiden til ISAAC international). 
 
§ 7.3
Generalforsamlingen velger ved behov sin representant til Council jmf. Bylaws § 10.2.1.2
 
I perioden 2019 – 2023 har Synnøve Flatebø Hoelseth fungert som ISAAC Norges representant. 
 
Styret i ISAAC Norge foreslår følgende kandidat for perioden 2024- 2026: Stine Indergård.
Ifølge § 7.2 skal Generalforsamlingen velge medlemmer til Blissgruppa. I oddetallsår velges leder og 1 medlem, i partallsår velges 1 medlem. Leder og medlemmer velges for to år av gangen. Generalforsamlingen velger i tillegg hvert år ett varamedlem for et år. 
 
Blissgruppa består for tiden av: 
Kristine Stadskleiv, leder
Lisbeth Seeland, styremedlem
Silje Heen Andersen, styremedlem
Kjersti Stokka, varamedlem
 
Kristine Stadskleiv tar gjenvalg som leder.
Lisbeth Seeland blir pensjonist og går ut av styret etter denne Generalforsamlingen. 
 
Det har per 27.03.23 (frist for utsendelse av sakspapirer til Generalforsamlingen), ikke vært mulig å finne en kandidat som kan erstatte Lisbeth Seeland. Her er vi åpne for benkeforslag når det fysiske møtet starter 24. april. 

Ifølge § 7.4 så skal Generalforsamlingen hvert år velge ny valgkomite som skal bestå av 2 medlemmer. 

ASK-miljøet i Ukraina har siden 2018 hatt et ekstra stort fokus på å dele kunnskap om “best praksis” til personer som trenger ASK, pårørende og fagpersoner. Krigen har gjort denne satsningen enda viktigere. 

Ukraina er en del av region 2 og deltar på møter sammen med ISAAC Norge om samarbeidet i ISAAC International. 

Alle land trenger fagbøker på sitt eget språk og dette mangler i Ukraina. ASK er ikke minst viktig i disse vanskelige tidene. Stephen von Tetzchner og Kristine Stadskleiv har forelest i Ukraina og hatt kontakt med kolleger der i flere år. Stephen von Tetzchner, Harald Martinsen og Kristine Stadskleiv har skrevet denne boken (kun på engelsk foreløpig): 

“Augmentative and alternative communication for children, adolescents and adults with developmental disabilities” (2023). 

Fagfolk i Ukraina har hatt et sterkt ønske om at boken skal bli tilgjengelig i Ukraina og har fått tillatelse av forfatterne til å oversette boken til ukrainsk.  

Ukraina har tatt kontakt med ISAAC Norge fordi de trenger økonomisk støtte til oversettelse og trykking (1000 eksemplarer). Bøkene vil bli produsert av forlaget DyvoGra som også produserer annet ASK-materiale. Boken vil bli distribuert til spesialiserte non-profit-organisasjoner i Ukraina og solgt av DyvoGra Social Enterprise for å støtte ASK-miljøet i Ukraina. Ukraina trenger 8500 euro for å gjennomføre prosjektet. 

Styret i ISAAC Norge støtter dette arbeidet og ønsker å gi kr. 35 000,-.

I tillegg starter ISAAC Norge en innsamlingsaksjon på den nasjonale ISAAC konferansen og på sosiale medier. ISAAC Norge har også oppfordret de andre landene i region 2 om å delta på innsamlingsaksjonen (Sverige, Danmark, Finland, Polen, Nederland og Russland).

isaac logo
Logg inn